Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. ΣΑΪΤΑ

 

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αποσκοπούν :

Άρθρο 1

Σύσταση-Σκοπός

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ΣΑΪΤΑ  είναι μονάδα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με καλή υγεία, ηλικίας 5-12 χρόνων. Στις μονάδες αυτές μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Για τη σύσταση και λειτουργία των ΚΔΑΠ ακολουθούνται αυτά που ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π. οικ. 14951/ 2001 (ΦΕΚ 1397 τ. Β΄22-10-2001) προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Π1β/Γ.Π οικ.

109707/2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1849 τ. Β’ 03-09-2009)

Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών, για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων, καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών.

Άρθρο 2

Πρόγραμμα-Δραστηριότητες

Το πρόγραμμα του ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ πρέπει να παρέχει στα παιδιά ευκαιρίες για ψυχαγωγία και συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή. Βάσει αυτής της αρχής μπορούμε να ορίσουμε τέσσερις (4) παιδαγωγικούς στόχους.

Το πρόγραμμα των δημιουργικών δραστηριοτήτων μπορεί να διαχωριστεί σε :

α- πρόγραμμα ελεύθερης ατομικής δημιουργικής απασχόλησης και

β- πρόγραμμα ομαδικών δραστηριοτήτων.

Στις δράσεις της ελεύθερης ατομικής δημιουργικής απασχόλησης περιλαμβάνονται, η ζωγραφική, οι κατασκευές, η υφαντική, το διάβασμα  εξωσχολικών βιβλίων, η μουσική, ο χορός κλπ.

Δύναται πολλές φορές να σχηματίζουν αυθόρμητα μικρές ομάδες γύρω από ένα παιχνίδι ή δραστηριότητα. Τέτοιες δράσεις θα μπορούσαν να είναι το αυτοσχέδιο θεατρικό παιχνίδι ή τα παιχνίδια ρόλων, τα επιτραπέζια παιχνίδια, τα παιχνίδια συζητήσεων κλπ.

Αυτό το είδος προγράμματος αποτελεί το σκελετό του τρόπου λειτουργίας των ΚΔΑΠ.

Κάποια στιγμή όμως τα παιδιά χάνουν το ενδιαφέρον τους και το πρόγραμμα πρέπει να αναπροσαρμοστεί, να εμπλουτιστεί με νέες δραστηριότητες και νέα ερεθίσματα.

Στις ομαδικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες σημαντικός είναι ο ρόλος του εμψυχωτή.

Πρέπει να δώσει στα παιδιά ερεθίσματα που κεντρίζουν τη φαντασία και τη διάθεση τους για δημιουργία. Πρέπει να παρουσιάζει νέες, άγνωστες και εντυπωσιακές τεχνικές, πρωτότυπα υλικά και νέες εκφραστικές δυνατότητες.

Οι ομαδικές δραστηριότητες καλλιεργούν και αναπτύσσουν την κοινωνικότητα και τη συνεργασία των παιδιών. Τέτοιες δραστηριότητες είναι το θεατρικό παιχνίδι, η χρήση  μουσικών οργάνων, η ομαδική ζωγραφική, η ομαδική συγγραφή π.χ. μιας εφημερίδας ή μιας ιστορίας, η συνεργατική ρομποτική, το κολάζ, τα ομαδικά παιχνίδια, οι χοροί κλπ.

Οι δράσεις θα πρέπει να συνδυάζουν ποικίλες ομαδικές δραστηριότητες. Το θέμα που επιλέγεται θα πρέπει να καλύπτεται διαδοχικά από διάφορες μορφές τέχνης και να δημιουργείται μεγάλη ποικιλία δράσεων και αντικειμένων ενασχόλησης.

Έτσι γύρω από μια συγκεκριμένη θεματολογία μπορούν να αναπτυχθούν ποικίλες δραστηριότητες, όπως μουσικοκινητικές, εικαστικές, κατασκευαστικές, λόγου κλπ.

Τέλος, μέσο έκφρασης δημιουργικότητας των παιδιών πλέον θα πρέπει να λογίζεται και η τεχνολογία, όπου μέσα από διάφορες εφαρμογές της (όπως πχ η ρομποτική και ο προγραμματισμός) τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν, να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες και να αντιληφθούν καλύτερα πως λειτουργεί ο σύγχρονος κόσμος.

Άρθρο 3

Δικαίωμα εγγραφής-Εγγραφή παιδιών-Κριτήρια επιλογής παιδιών

Δικαίωμα εγγραφής-Εγγραφή παιδιών

Στα ΚΔΑΠ εγγράφονται παιδιά 5-12 χρονών. Επίσης εγγράφονται παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής παιδιού σε δομή, είναι η προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης όπου θα αναφέρει ότι είναι καλά στην υγεία του και ότι μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του κέντρου. Οι ιατρικές βεβαιώσεις των παιδιών θα φυλάσσονται στη δομή  που τα φιλοξενεί σε κλειστό ερμάριο, σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα.

Οι ωφελούμενοι γονείς οφείλουν να μην αποκρύπτουν την κατάσταση  υγείας των παιδιών τους ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της δομής που τα φιλοξενεί.

Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Ο.Τ.Α στον οποίο ανήκει το ΚΔΑΠ  χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε όμορη περιοχή και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.

Δικαιολογητικά εγγραφής είναι αυτά που τίθενται κάθε φορά από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ( ΕΕΤΑA), η οποία έχει την ευθύνη υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Οι γονείς υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ανήλικων τέκνων τους.

Η αρχειοθέτηση, προσβασιμότητα και φύλαξη των προαναφερθέντων εγγράφων θα γίνεται από τον/την διευθυντή/τρια του ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ, ο οποίος θα έχει και την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης τους.

Άρθρο 4 Μήνες-Ωράριο λειτουργίας.

Το ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ λειτουργεί 11 μήνες το χρόνο από Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο και προσαρμόζει το ωράριο του ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής, ώστε να μην συμπίπτει με αυτό, και πάντα σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην άδεια ίδρυσης και  λειτουργίας του ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ.

Διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες, λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του τοπικού Πολιούχου Αγίου του Δήμου Ηρακλείου.

Το ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε δύο (2) τετράωρες βάρδιες ως εξής.

1η βάρδια.  Χειμερινό (Ανοικτά σχολεία)   13:30 έως 17:30.

                   Θερινό (Κλειστά σχολεία)        07:30 έως 11:30.

2η βάρδια.  Χειμερινό (Ανοικτά σχολεία)   17:30 έως 21:30.

                    Θερινό (Κλειστά σχολεία)      11:30 έως 15:30.

Η δημιουργική απασχόληση δύναται να διαρκεί 45‘ έως 90’ ανά ειδικότητα του εξειδικευμένου προσωπικού στο κέντρο.

Το διάλειμμα διαρκεί το ανώτερο 10 ‘ .

Σε κάθε βάρδια δεν μπορούν να απασχολούνται περισσότερα παιδιά από αυτά που αναγράφονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Άρθρο 5

Δυναμικότητα-Κτιριακές εγκαταστάσεις

Η δυναμικότητα του ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ συνάδει με τη δυναμικότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτή προκύπτει στα 133 παιδιά ανά βάρδια.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική απόφαση αρ. Π1β/ΓΠ οικ. 14951/9-19-01 (ΦΕΚ 1397 τ. β /22-10-2001 ) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. 

Άρθρο 6

Προσωπικό

Το προσωπικό που θα στελεχώνει το ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ ορίζεται μετά από αξιολόγηση των αναγκών του και τον αριθμό των εξυπηρετούμενων παιδιών με απόφαση του/της διευθυντή/τριας. Το προσωπικό του κέντρου δεν είναι σταθερό, αλλά προσαρμόζεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τα θέματα των υλοποιούμενων δραστηριοτήτων.

Το ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας -βοηθητικών εργασιών, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Οι ειδικότητες του εξειδικευμένου προσωπικού επιλέγονται ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν.

Ενδεικτικά μπορεί να είναι: Δάσκαλοι, γυμναστές, μουσικοί εικαστικοί, θεατρολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, ψυχολόγοι, νηπιαγωγοί, ιστορίας αρχαιολογίας, πληροφορικής ρομποτικής, χορευτές μοντέρνου χορού κ.α.  

Θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής, σχετικών με τις δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που αναπτύσσονται στο Κέντρο. Οι τίτλοι σπουδών και το βιογραφικό των εργαζομένων φυλάσσονται στη δομή και επιδεικνύονται κατά τους διενεργούμενους ελέγχους.

Την επίβλεψη της σωστής και πλήρους υλοποίησης του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ, της σωστής λειτουργίας των δομών και του ανθρώπινου δυναμικού έχει ο/η Διευθυντής/τρια.

Α. Εξειδικευμένο προσωπικό.

Το εξειδικευμένο προσωπικό προσπαθεί να εντοπίσει και να καλλιεργήσει τις ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού και να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξη του στην κοινωνία.

Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού/παιδιών είναι 2 μέλη του εξειδικευμένου προσωπικού ανά 25  παιδιά.

Τα μέλη του εξειδικευμένου προσωπικού σε συνεργασία με τον/την διευθύτη/τρια του ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ, οφείλουν να οργανώνουν και να παρουσιάζουν εκδηλώσεις και σχέδια δράσης με τα παιδιά (άρθρο 2 του παρόντος) σύμφωνα με τους τριμηνιαίους προγραμματισμούς του ΚΔΑΠ.

Επίσης καλούνται :

 Να συνδράμουν τον υπεύθυνο του κέντρου σε εργασίες που σχετίζονται με την υλοποίηση του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ: ΑΕ (αιτήσεις, εγγραφές, μεταφορές αναλώσιμων υλικών κλπ) όποτε τους ζητηθεί, καθώς και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών του κέντρου, π.χ. τηλεφωνική ειδοποίηση γονέων, αναπλήρωση δραστηριότητας σε τμήμα συναδέλφου κλπ.

 Να εφαρμόζουν με υπευθυνότητα το πρόγραμμα επιτήρησης των παιδιών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων (εφημερίες) που αναρτά ο υπεύθυνος του κέντρου. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη της ασφαλούς φύλαξης των παιδιών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος φέρει το μέλος του εξειδικευμένου προσωπικού που έχει οριστεί από τον υπεύθυνο για τον σκοπό αυτό.  Να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις ή εκδηλώσεις που συγκαλεί ο συντονιστής ή ο υπεύθυνος του ΚΔΑΠ ευθύνης του.

 Να αναδεικνύουν οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο υπεύθυνο του κέντρου και τον συντονιστή του ΚΔΑΠ.  Να υπογράφουν καθημερινά στο βιβλίο παρουσίας του κέντρου που βρίσκονται κάθε φορά. Σε περίπτωση απουσίας τους ο υπεύθυνος του κέντρου καταγράφει την ημέρα και τον λόγο απουσίας.

 Να φροντίζουν για τη διαφύλαξη, σωστή διαχείριση και ορθή χρήση των υλικών των ΚΔΑΠ.

 Να τηρούν το ωράριο εργασίας τους, το οποίο καθορίζεται κάθε φορά από τον/την διευθυντή/τρια. 

Β. Προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών.

Το προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του ΚΔΑΠ καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία του ανατεθεί από τον υπεύθυνο του κέντρου.  Το ωράριο εργασίας θα εξειδικεύεται με απόφαση του/της διευθυντή/τριας  σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας της δομής.

Φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και καθαριότητας σε όλους τους χώρους του κέντρου που χρησιμοποιούν τα παιδιά και οι εργαζόμενοι και ακολουθεί τις οδηγίες του υπεύθυνου για την εύρυθμη λειτουργίας της δομής.  

Συνδράμει σε οποιαδήποτε εργασία του ανατεθεί από τον/την διευθυντή/τρια εντός του χώρου της δομής και τον ενημερώνει για τις αναγκαίες προμήθειες υλικών πού σχετίζονται με την εργασία του.

Γ. Γενικά.

Το σύνολο του προσωπικού  που θα απασχοληθεί στο ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ οφείλει να υποβάλει πιστοποιητικό υγείας και βεβαίωση ψυχιάτρου τα οποία θα πρέπει να είναι πάντα σε Ισχύ  με ευθύνη του κάθε εργαζόμενου και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και αποτελούν προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης εργασίας του κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αντίγραφα φυλάσσονται στο αρχείο της δομής στην οποία εργάζεται και επιδεικνύονται από τον εργαζόμενο σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών.

Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι σύμφωνες με το ωράριο λειτουργίας του ΚΔΑΠ και την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της κάθε δομής, η οποία χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.

Αδικαιολόγητη απουσία  του προσωπικού από το κέντρο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και χωρίς γραπτή άδεια εγκεκριμένη από τον/τήν διευθυντή/διευθύντρια δεν επιτρέπεται.

Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των κέντρων, να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται, να φροντίζει για την διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου και να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Όλοι οι εργαζόμενοι στα ΚΔΑΠ, σε οποιονδήποτε τομέα εργασίας και αν ανήκουν (εξειδικευμένο προσωπικό-προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών) οφείλουν να έχουν κόσμια και ευπρεπή συμπεριφορά τόσο μεταξύ τους όσο και έναντι των παιδιών και των γονέων.

Περίπτωση υποτροπής του εργαζόμενου συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της ατομικής σύμβασης εργασίας του, που θα αποφασίζεται από τον/την διευθυντή/τρια μετά από ακρόαση των εμπλεκόμενων μερών.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης το προσωπικό πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες όπως δίνονται από την Πολιτική Προστασία.

Άρθρο 7

Διευθυντής/τρια και Υπεύθυνοι βάρδιας ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ

Ο/Η Διευθυντής/τρια θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικού με τη δημιουργική απασχόληση ή/και την εκπαίδευση ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής. Κατά προτίμηση ο/η Διευθυντής/τρια θα πρέπει να έχει προγενέστερη εμπειρία διοίκησης ανάλογης δομής ή σχολής/σχολείου.

Οι υπεύθυνοι βάρδιας είναι υποχρεωτικά πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ με παιδαγωγική επάρκεια και προέρχονται από το προσωπικό του ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ. Σε περίπτωση που είναι ένας/μία ο/η Υπεύθυνος/η, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση που είναι 2, θα πρέπει το ωράριο εργασίας τους να συνάδει με το ωράριο της βάρδιας για την οποία είναι υπεύθυνοι.  

Η  θητεία τους διαρκεί ένα (1) έτος από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου, μπορεί όμως να διακοπεί νωρίτερα με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας, σε περίπτωση που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Οι υπεύθυνοι θα αξιολογούνται για το έργο τους  από τον/την Διευθυντή/τρια με απόφαση  που θα λαμβάνεται πριν την ανανέωση ή μη της θητείας τους.

Οι  υπεύθυνοι βάρδιας του ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ συνεργάζονται με το εξειδικευμένο προσωπικό  ώστε τα παιδιά  να βοηθηθούν να αναπτύξουν μέσα από δημιουργική απασχόληση, φαντασία και έμπνευση, αγωνιστικότητα, ελευθερία έκφρασης , θάρρος και θέληση.

Επιβλέπουν τους εργαζόμενους όλων των  ειδικοτήτων για την  άριστη και έγκαιρη εκτέλεση των καθηκόντων τους, προβαίνοντας εάν αυτό κριθεί αναγκαίο στις απαραίτητες συστάσεις.

Ενημερώνουν για οποιοδήποτε πρόβλημα (κτιριακό-διοικητικό) τον/την Διευθυντή/τρια και έχουν πνεύμα συνεργασίας και  αλληλοκατανόησης για να  συνυπάρχουν αρμονικά.

Είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΔΑΠ και την εν γένει εικόνα της δομής προς τα έξω ( εκδηλώσεις-δραστηριότητες ).

Σε περίπτωση απουσίας τού  υπεύθυνου, χρέη υπεύθυνου αναλαμβάνει ο αρχαιότερος εκπαιδευτής από τους εργαζόμενους του ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ κατά την ημέρα απουσίας του.

 Ειδικότερα  ο/η Διευθυντής/τρια:  

 Το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, καταθέτει τα μηνιαία δελτία παρακολούθησης (συνοδευτικά έγγραφα) υπογεγραμμένα και από τους ωφελούμενους γονείς, για την ΕΕΤΑΑ ΑΕ

Τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία.

Καταρτίζει πρόγραμμα εφημεριών και επιτηρήσεων με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών  και φροντίζει  να τηρείται το ωράριο εργασίας από τους συναδέλφους εργαζόμενους.

Τέλος Ιουλίου συντάσσει ετήσιο απολογισμό του ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ για την περίοδο του προγράμματος.

Έχει την ευθύνη της οργάνωσης της ενημέρωσης των γονέων για τη δράση και το σκοπό της δομής και τις δραστηριότητες που θα έχουν στο  εβδομαδιαίο πρόγραμμα τους, καθώς και τις συνεργασίες με τους φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια και επιμόρφωση των παιδιών και των γονέων, ώστε να διοργανώνονται εργαστήρια, σεμινάρια, ομιλίες και άλλες δράσεις ανά τρίμηνο.

Έχουν την ευθύνη της ενημέρωσης των γονέων για την κατάθεση αιτήσεων και ενστάσεων για το ΚΔΑΠ και την εγγραφή των παιδιών σε αυτό την κατάλληλη χρονική περίοδο.

Έχει την ευθύνη κατανομής του προσωπικού, για την υλοποίηση του προγράμματος λειτουργίας του, το οποίο κοινοποιούνται στους εργαζόμενους.

Διαχειρίζεται τυχόν προβλήματα των υπευθύνων βάρδιας που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του προγράμματος.

Σε συνεργασία με τα μέλη τού εξειδικευμένου προσωπικού που απασχολούνται στο ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ: 

Καταρτίζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του κέντρου το οποίο αναρτάται σε εμφανές σημείο και μεριμνούν για την πιστή εφαρμογή του. 

Συντάσσουν τριμηνιαίο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Ιανουάριο-Απρίλιο (Χριστούγεννα-απόκριες-καλοκαίρι)  και φροντίζουν να ακολουθείται το σχέδιο δράσης ανά ειδικότητα.

Στις αρχές της περιόδου, και όποτε ενδιάμεσα χρειαστεί, φροντίζουν σε συνεργασία με τον διαχειριστή της ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ μονοπρόσωπη Α.Ε. για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών.  Φροντίζουν για την σωστή διαχείριση των υλικών του κέντρου, για την καλή φύλαξη, συντήρηση τους, καθώς και την λοιπή εν γένει περιουσία του ΚΔΑΠ.

Με την έναρξη της περιόδου καταγράφουν όλο τον εξοπλισμό που έχει στην κατοχή του το ΚΔΑΠ ευθύνης τους (ντουλάπες, υπολογιστές οθόνες βιβλία κλπ) στο βιβλίο καταγραφής υλικών και αναλώσιμων ειδών.

Με τη λήξη της περιόδου καταγράφουν τα υλικά που υπάρχουν στο κέντρο ανά ειδικότητα (υλικά καθαριότητας, φάρμακα κλπ), ενημερώνοντας τον διαχειριστή.

Μπορούν να αναθέτουν ενυπόγραφα η προφορικά οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω  υποχρέωση  στο προσωπικό της δομής.

Άρθρο 8

Διαχειριστής ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Ο Διαχειριστής είναι το σημείο επαφής με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και βασική του αρμοδιότητα είναι η μέριμνα για τη σωστή και πλήρη εφαρμογή του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», για την τήρηση της απαιτούμενης γραφειοκρατίας, των προθεσμιών, και των απαιτούμενων διαδικασιών, όπως εξειδικεύονται κάθε φορά από τη ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ.

Σε περίπτωση ελέγχου από ελεγκτικές αρχές του προγράμματος είναι υπόλογος απέναντι στο για κάθε εύρημα του ελέγχου που οφείλεται σε αμέλεια του ή σε παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.

Είναι υπεύθυνος για  θέματα  ανθρώπινου δυναμικού του ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ.

Διαχειρίζεται την κατάθεση αιτήσεων  και ενστάσεων για τα ΚΔΑΠ και την εγγραφή των παιδιών σε αυτά την κατάλληλη στιγμή.  

Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις τοποθετήσεις των μητέρων με εντολή τοποθέτησης (Voucher) στα ΚΔΑΠ μέσω της ιστοσελίδας των κέντρων

Διαχειρίζεται την ιστοσελίδα των ΚΔΑΠ σε συνεργασία με τον/την Διευθυντή/τρια.

Ελέγχει την άδεια λειτουργίας του κέντρου, καθώς και τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας

Συντάσσει δελτία τύπου σχετικά με τις δράσεις του ΚΔΑΠ και τα προωθεί στη δημοσιότητα, τηρώντας όλους τους κανονισμούς περί εμφάνισης παιδιών κτλ κτλ.

Με ευθύνη του διανέμονται τα απαραίτητα υλικά στο ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ.

Άρθρο 9

Πρόγραμμα   Δραστηριοτήτων-Τηρούμενα βιβλία

Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ είναι οι παρακάτω: 

Εικαστικές τέχνες, Θεατρικό παιχνίδι, Σκάκι, Μουσική, Προγραμματισμός, Ρομποτική, επιτραπέζια, ελεύθερο παιχνίδι, Δημιουργικές θεματικές ενότητες ( Γεωγραφία, Μαγειρική, Αστρονομία, δημιουργική γραφή κ.α.)

Ο/Η Διευθυντής/τρια με την συνδρομή του εξειδικευμένου προσωπικού φροντίζουν για την τήρηση του ηλεκτρονικού και φυσικού παρουσιολογίου μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή και σε πραγματικό χρόνο να είναι ενημερωμένη και να αντιστοιχεί στα παιδιά που βρίσκονται στο χώρο του ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ.  

Άρθρο 10

Διάφορα Θέματα.

Διακοπή φιλοξενίας

 Η φιλοξενία παιδιού δύναται να διακόπτεται με απόφαση του αδειοδοτημένου φορέα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν ζητηθεί από τον γονέα ή κηδεμόνα του. 

β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία του παιδιού που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από τη δομή, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τον γονέα ή κηδεμόνα. 

γ) Όταν, παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού, δεν συμμορφώνεται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας της δομής. 

δ) Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη Δομή πέραν των τριάντα (30) συνεχόμενων ημερών και εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο γονέας ή κηδεμόνας του, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

Οι διατάξεις τού  Κανονισμού  Λειτουργίας των ΚΔΑΠ συμπληρώνονται ή τροποποιούνται με απόφαση του Διαχειριστή της ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

Άλλα θέματα  που θα προκύψουν σχετικά με τη λειτουργία του ΚΔΑΠ και δεν  έχουν προβλεφθεί στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας , θα ρυθμίζονται με απόφαση τού Διαχειριστή σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας.

Για το ΚΔΑΠ ΣΑΪΤΑ Μονοπρόσωπη ΑΕ

Η νόμιμη εκπρόσωπος/διαχειρίστρια

 

Μυτηλινάκη Ελισάβετ